Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

idzstad
19:34
7483 e8de
Reposted fromczinok czinok viaburdeltata burdeltata
idzstad
19:33
idzstad
19:32
4723 f321 500
Reposted fromstroschek stroschek viaburdeltata burdeltata
idzstad
19:31
1727 ce41
Reposted fromMatalisman Matalisman viaburdeltata burdeltata

February 23 2018

idzstad
20:59
6768 a5f6
Reposted fromEtnigos Etnigos vialadypsychosexy ladypsychosexy

January 20 2018

idzstad
18:06
6034 a678
Reposted fromsaku saku viaszalony-virus szalony-virus

January 18 2018

idzstad
19:00
idzstad
19:00
8520 58da 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaburdeltata burdeltata

January 07 2018

16:47
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
idzstad
16:43
7534 65d7
Reposted fromsinfoniademiedo sinfoniademiedo viaciupus ciupus

January 05 2018

21:25
3821 96d6 500

Not safe for that chair

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld
idzstad
21:23
8166 9003 500
Reposted from2017 2017 viaNSFWorld NSFWorld

January 04 2018

idzstad
20:36
7688 1bd9
Reposted fromliteracja literacja viasucznik sucznik
idzstad
20:35
5344 9d4e
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viasucznik sucznik

January 03 2018

19:15
idzstad
19:13
7708 e92a 500
Reposted frompiehus piehus viaburdeltata burdeltata
idzstad
19:10
8519 e8ee 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaciupus ciupus

December 25 2017

idzstad
20:11
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
idzstad
20:06
1512 3152 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom viamysz0n mysz0n
idzstad
20:06
2665 e1bf
Don't hesitate to write to your favourite soups. You might find a life-long friendship or a Soupmate
Reposted fromorelh orelh viaRedHeadCath RedHeadCath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl